ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนใจเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 ในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข

เพื่อให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก

หนังสือชุด: มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี

Petro Knowledge

Other Petrochemical Contests
Explore more