28 March 2022

GC Group ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช่วยสร้างโอกาสที่ดีขึ้นแก่หลายล้านครัวเรือนในอุตสาหกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ และคุณวิลาวัลย์ สงเจริญ MD บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์. แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย GCME ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลงานดังกล่าว ภายใต้มูลค่าสัญญาที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ประกอบด้วยกระบวนการ GMP (การผลิตจุลินทรีย์ กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวภาพ) และกระบวนการที่ไม่ใช่ GMP (การปรับสภาพชีวมวลและการผลิตเซลลูโลส กระบวนการชีวภาพ กระบวนการหมักและกระบวนการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี) รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและห้องปฏิบัติการ ซึ่งโรงงานนี้จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมรายได้ของภาคเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน GC และ GCME รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีขึ้นแก่หลายล้านครัวเรือนในอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม (Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดย GCME ใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานเพื่อส่งมอบโครงการโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ให้กับ สวทช. ตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของ สวทช.