โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มที่สำคัญตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2565

(1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564: บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม Emery โดยได้ขายหุ้น EOM และ ESC ออกทั้งหมด และรับโอนหุ้นใน Emery Oleochemicals UK Limited (EOUK) ในสัดส่วนร้อยละ 50

(2) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564: บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจ High Value Business (HVB) ในบริษัท allnex ผ่าน GC BV โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

(3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC BV) ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท Vencorex Holding (Vencorex) ทำให้ปัจจุบัน GC BV ถือหุ้น Vencorex ร้อยละ 100

(4) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (VNT) กับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC-TH) ภายหลังการจัดสรรหุ้นใน AVT ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน AVT ร้อยละ 27.32

(5) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 บริษัท จีซี ไกลคอล จากัด (Glycol) และบริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จากัด (GCS) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

(6) ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 : บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด (DYCT) และ Revolve Group Limited (RGL) จาก บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN)

(7) ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 : บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ในสัดส่วนร้อยละ 1 และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ (GCL) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 1 จาก บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น GCM และ GCL ร้อยละ 100

(8) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 : บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia (GCM Indonesia) จาก PT. Cipta Aneka Air ทำให้ปัจจุบัน GCM มีสัดส่วนการถือหุ้น PT GCM Marketing Solutions Indonesia ร้อยละ 100

บริษัทย่อย

allnex
allnex Holding GmbH
GCO
บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด
PPCL
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
SUN
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
GCL
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
GCLS
GC Logistic Solutions (Vietnam) Company Limited
PLGT
PL Global Transport Company Limited
GCM
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
GCM China
GC Marketing Solutions (Shanghai) Company Limited
GCM DMCC
GCM Polymer Trading DMCC
GCM Myanmar
GC Marketing Solutions Myanmar Company Limited
GCM Vietnam
GC Marketing Solutions Vietnam Company Limited
GCM Indonesia
PT GCM Marketing Solutions Indonesia
GCP
บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
GGC
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ENVICCO
บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด
GC-M PTA
บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
TPRC
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด
Vencorex
Vencorex Holding
GCEC
บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด
GCME
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
GCTC
บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
NPC
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPCSG
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด
TTT
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
GCI
GC International Corporation
GCIA
PTTGC Innovation America Corporation
GC Inter
PTTGC International Private Limited
GCV
บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด
GCVA
GC Ventures America Corporation
GCA Corp
PTTGC America Corporation
GCA
PTTGC America LLC
GC BV
PTTGC International (Netherlands) B.V.

บริษัทร่วมค้า

EOUK
Emery Oleochemicals UK Limited
HMC
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
NatureWorks
NatureWorks LLC
PTTAC
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
PTTMCC
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
RGL
Revolve Group Limited

บริษัทร่วม

DYCT
บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด
EFT
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
KGC
บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด
PTT Digital
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
PTTES
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
SPIG
บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
AVT
บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

BSA
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
GPSC
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
PRS RAYONG
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
SPSE
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
TPBIMS
TPBI & Myanmar Star Company Limited