GC S P I R I T

คือ ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเชื่อ ยึดถือ และเป็นวิถีการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี โดยมี GC SPIRIT 4 Core Behaviors เป็นพฤติกรรมหลัก ที่สะท้อนพฤติกรรมที่ต้องการขององค์กร มีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริงในการทำงานทุกวัน ความสม่ำเสมอของการประพฤติปฏิบัติตามพฤติกรรมหลักก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เด่นชัด

วัฒนธรรมองค์กร

จีซี เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และให้ความสำคัญต่อบุคลากรขององค์กร เราเชื่อว่าบุคลากรมีส่วนสำคัญอย่างมากในการร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้บุคลากรของ จีซี ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (GC SPIRIT 4 Core behaviors) คือ

1
กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า
2
พัฒนาตน ทำงานเป็นทีม
3
ทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า
4
มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน

เพื่อสนับสนุนให้ จีซี เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Better Chemistry, Better Living ในระดับประเทศและสากล