นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564

อายุ: 60 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 5 เมษายน 2562 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • AB Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 83/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Bursatra Sdn. Bhd. : Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010)
 • Certificate : Role of Director, Singapore Institute of Directors Course

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • ประสบการณ์ด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคม ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเอกชน
 • มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) ในบริษัทภาคเอกชน
 • มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านธุรกิจการค้า และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมเคมีในภูมิภาคเอเชีย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน บริษัท เจตนิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • Standards Advisory Council, BCorp, U.S.A.
 • Advisory Board, Nanyang Business School, Singapore
 • Senior Moderator, Aspen Institute, U.S.A.
 • Advisory Committee, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University
 • Senior Advisor, TPG Capital Asia
 • ที่ปรึกษา เทใจดอทคอม (taejai.com)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2553 - ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd.
 • ม.ค. 2553 - ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
 • 2551 - 2562 Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd.
 • ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560 Director, TPG Star SF Pte Ltd.
 • ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560 Director, TPG Growth SF Pte Ltd.
 • ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560 Director, TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
 • ก.พ. 2558 - พ.ย. 2560 Director, TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
 • ก.ย. 2557 - พ.ย. 2560 Director, TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
 • 2553 - 2559 กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)