07 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
31 กรกฎาคม 2563
การร่วมทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์โพรลีโพรพีลีน (PP) Compound
24 กรกฎาคม 2563
กรรมการลาออก
21 กรกฎาคม 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 กรกฎาคม 2563
การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
10 กรกฎาคม 2563
แจ้งการหยุดชดเชยตามประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
07 กรกฎาคม 2563
กรรมการลาออก
22 มิถุนายน 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 มิถุนายน 2563
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
16 มิถุนายน 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 พฤษภาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)