12 กรกฎาคม 2564
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB)
12 กรกฎาคม 2564
การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
12 กรกฎาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. เกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB)
08 มิถุนายน 2564
รายงานความคืบหน้าการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
07 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 พฤษภาคม 2564
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
12 พฤษภาคม 2564
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
12 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (2/2)
12 พฤษภาคม 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1/2)