04 กรกฎาคม 2565
รายงานความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
01 กรกฎาคม 2565
การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Vencorex Holding
23 พฤษภาคม 2565
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2565
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
11 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2565
รายงานความคืบหน้าภายหลังการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
27 เมษายน 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
25 เมษายน 2565
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการ
18 เมษายน 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ