10 พฤษภาคม 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2555
10 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
10 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
04 พฤษภาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
03 พฤษภาคม 2555
แจ้งผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP Warrant ที่ได้รับโอนมาจาก PTTAR
30 เมษายน 2555
การแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
27 เมษายน 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
12 เมษายน 2555
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
01 มีนาคม 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์
29 กุมภาพันธ์ 2555
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555