15 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
26 มกราคม 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 มกราคม 2564
การอนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2
25 มกราคม 2564
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
11 มกราคม 2564
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
21 ธันวาคม 2563
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
25 พฤศจิกายน 2563
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
09 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2563
นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
27 ตุลาคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี