10 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2564
แจ้งกรรมการลาออก
01 พฤศจิกายน 2564
การเสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของกลุ่มบริษัท Emery
27 ตุลาคม 2564
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
27 กันยายน 2564
รายงานการสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
27 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
23 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
20 กันยายน 2564
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
17 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
16 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
15 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์