งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day Q3/2022
Analyst Meeting Q3/2022
SET Digital Roadshow Q3/2022
Daiwa Investment Conference Hong Kong 2022
2022 Asian Credit Conference by BofA
Energy Week with KGI Securities
Non – Deal Roadshow by TISCO
Non – Deal Roadshow by TISCO
CITIC CLSA Flagship Investor's Forum 2022
GC ESG Day 2022
Thailand Focus 2022
Virtual Thailand Corporate 2022 by GS-SCBS
Opportunity Day Q2/2022
Analyst Meeting Q2/2022
Virtual ASEAN Conference 2022 by Morgan Stanley
Nomura Investment Forum Asia 2022
Opportunity Day Q1/2022
Analyst Meeting Q1/2022
18th Annual CITIC CLSA ASEAN Forum 2022
Nomura ASEAN Virtual Conference 2022
TISCO Energy & Utilities Corporate Day
J.P. Morgan’s 16th Thailand Conference
Citi Thailand C-Suite Corporate Day
เว็บแคสต์
Opportunity Day Q3/2022
Analyst Meeting Q3/2022
Opportunity Day Q2/2022
Analyst Meeting Q2/2022
Opportunity Day Q1/2022
Analyst Meeting Q1/2022
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022