รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ณ วันที่ 06 กันยายน 2564

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 408,946,417 9.07%
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 91,459,044 2.03%
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 66,206,457 1.47%
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 60,786,106 1.35%
8. สำนักงานประกันสังคม 58,043,751 1.29%
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 57,148,759 1.27%
10. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 1,400,905,455 31.57%
รวม 4,486,225,790 100.00%