รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 392,116,551 8.7%
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 91,646,727 2.03%
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 58,857,969 1.31%
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 58,039,682 1.29%
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 57,204,882 1.27%
9. สำนักงานประกันสังคม 49,763,151 1.10%
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 48,405,033 1.07%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 1,496,926,571 33.2%
รวม 4,508,849,117 100.00%