นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

อายุ: 61 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 21 กันยายน 2563, 4 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: 55,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001220) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป) รุ่นที่ 8/2563, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1, กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2558, สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57/2557, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Advance Senior Executive Program (ASEP-5) Class 5/2010, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10, สถาบันพระปกเกล้า
 • Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP), INSEAD, Singapore and France

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 4/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 18/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption International Cases and Practices (14 ตุลาคม 2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่น 10/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 93/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 85/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • บทบาทสำคัญในการทำให้ธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย เติบโตก้าวหน้า สร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเคมีและปิโตรเคมี (Chemical and Petrochemicals Business Transformation) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่มีโอกาสการเติบโตสูงและตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาเส้นทางที่ยั่งยืนสำหรับสาขาวัสดุศาสตร์และผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ได้แก่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 15 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้บริหารแผนฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 21 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 25 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 2562 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2 ก.ค. 2563 - 1 ก.ค. 2564 รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 4 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2564 กรรมการ และกรรมการผู้ทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2561 - ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2561 - ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2560 - ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • ต.ค. 2560 - ส.ค. 2561 กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2559 - ส.ค. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 - ส.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ, บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำกัด
 • พ.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ, บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2558 - มี.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

คณะกรรมการบริษัทฯ