พลโท นิธิ จึงเจริญ

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลโท นิธิ จึงเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

อายุ: 51 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 9 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 2), 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 3)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • Master of Engineering (Mechanical), Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการปฏิบัติการสันติภาพ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพบกเยอรมัน
 • หลักสูตรการจัดการลดความขัดแย้ง กระทรวงการต่างประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)รุ่น 5/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • IOD Talk 2/2017 "Cyber Security : Risks, Liabilities, and Best Practices" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • ด้านการรักษาความปลอดภัยและนโยบายด้านกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 22 ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 1 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 22 ก.ย. 2557 - 23 พ.ค. 2565 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 22 ก.ย. 2557 - 4 เม.ษ. 2565 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
 • เม.ย. 2562 - ก.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
 • 4 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 ผู้ช่วยอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก
 • 2559 - 2561 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

คณะกรรมการบริษัทฯ