นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางปานทิพย์ ศรีพิมล

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 พฤศจิกายน 2564

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 12 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (บยส. 14) สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 40/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG) รุ่น 5/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน การเงินและการคลัง ตลาดทุน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 22 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 15 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 8 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 22 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 9 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 9 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 22 พ.ย. 2564 - 23 พ.ค. 2565 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 27 เม.ย. 2564 - 15 พ.ย. 2564 กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - 2564 กรรมการ และประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • 2562 - 2564 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง
 • 2562 - 2564 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • 20 เม.ย. 2555 - 29 ต.ค. 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 6 ต.ค. 2557 - 1 ต.ค. 2562 กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2562 ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการบริษัทฯ