นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

อายุ: 68 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 เมษายน 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics, London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
 • Master of Science (Economics), London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
 • Bachelor of Arts (Mathematics) (First-class Honors), University of Oxford, U.K.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6), สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • อดีตดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านพลังงาน และการร่างนโยบายการปฏิรูปพลังงานในประเทศไทย ครอบคลุมด้านพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก เชื้อเพลิงชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพลังงานสะอาด
 • ขับเคลื่อนการร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลอิสระสำหรับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายด้านปิโตรเลียม และปิโตรเคมีของประเทศไทย
 • ผลักดันมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การนำของเสียจากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 15 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานผู้บริหารแผนฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 9 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 29 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 3 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 30 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
 • ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 25 พ.ค. 2563 - 14 มิ.ย. 2564   กรรมการอิสระ และผู้ทำแผนฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - พ.ค. 2563   ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 1 ก.ค. 2557 - 11 ก.ค. 2561   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

คณะกรรมการบริษัทฯ