นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

อายุ: 69 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 24 มกราคม 2563, 4 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Business Administration (M.B.A.) (Industrial Management), University of Tennessee, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 16), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิการศึกษาสาขาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือ Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการปฏิรูปการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย
 • เป็นผู้บุกเบิกการสร้างระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศที่มีมาตรฐาน และมีระบบและความปลอดภัยในด้านไซเบอร์ เช่น ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) รวมถึงนำระบบ FinTech หรือ Financial Technology มาใช้อย่างแพร่หลาย และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 10 พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 12 เม.ษ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 15 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 • 24 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 8 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • 25 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 19 ส.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2557 - 2558 รองประธาน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • 2543 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2533 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อโครงการ 1 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน