นายดอน วสันตพฤกษ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแท
นายดอน วสันตพฤกษ์

คณะกรรมการบริษัทฯ