Tas (Tassawuth) Pojanavaraphan, Ph.D.

Investment Manager
Tas (Tassawuth) Pojanavaraphan, Ph.D.

ทัสสวุทธิ์ ร่วมงานกับ GC ในปี 2560 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในด้านวัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีสะอาด รวมทั้งรับผิดชอบในด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยีและตลาด การแสวงหาโครงการใหม่ การประเมินโอกาสและการลงทุน

ก่อนที่จะร่วมงานกับ GC ทัสสวุทธิ์ เป็นนักวิจัยอาวุโสของ บมจ. ปตท. โดยรับผิดชอบในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ

ทัสสวุทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย