นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร), กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
พลโท นิธิ จึงเจริญ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลโท นิธิ จึงเจริญ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร
เอกสารดาวน์โหลด
กฎบัตรกรรมการอิสระ
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม