นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช
นายดิษทัต ปันยารชุน
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายดิษทัต ปันยารชุน
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
เอกสารดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง