ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

อายุ: 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2564

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 15/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การบริหารจัดการธุรกิจ และการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 17 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
 • 1 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
 • 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฎิบัติงาน Secondment ตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • 28 ม.ค. 2559 - 26 เม.ย. 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 • 2557 - 2558 ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง