11 พฤศจิกายน 2563

จะทำ Digital Transformation วัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหาร พร้อมแค่ไหน? ถอดบทเรียน GC (Techsauce Exec Insight)