03 กันยายน 2563

GC ได้รับเชิญเพื่อกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง "Circular Economy" ณ งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 ในหัวข้อ "Circular Economy" งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี เป็นงานสำคัญประจำปีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งคณบดีท่านแรกของคณะฯ ซึ่งในครั้งที่ผ่านมา คณะฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ของประเทศ มาเป็นองค์ปาฐก อาทิเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ดร.อำนวย วีรวรรณ คุณอานันท์ ปันยารชุน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คุณกานต์ ตระกูลฮุน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังในห้องประชุมและทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก

โดยคุณปฏิภาณ ได้บรรยายถึงบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อการพัฒนาประเทศไทย ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่อยู่รอบๆ ตัว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัว เชื่อมโยงไปสู่กรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แนวทางดำเนินการ Circular Economy ของ GC เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ สังคม (2E1S : Economic, Environment, and Society) โดยยกตัวอย่างความร่วมมือที่ GC สร้างขึ้นกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งการสร้างรูปแบบการแยกขยะ การเก็บขยะ การรวบรวมขยะ การรีไซเคิล การออกแบบผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้สังคม ต่อเนื่องไปถึงการที่ GC สร้างทางเลือกที่สำคัญ นั่นคือ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่ GC กำลังวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากศักยภาพวัตถุดิบเกษตรของประเทศไทย ด้วยการสร้าง Bio-Complex ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ รวมถึงใช้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวอื่นๆ