25 กันยายน 2563

GC GCL และ GCM เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายถังน้ำ InnoPlus

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย คุณอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ GCL และ คุณฐิติพล อาจสัญจร กรรมการผู้จัดการ GCM เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายถังน้ำ InnoPlus ขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร จำนวน 300 ถัง และทูลเกล้าฯ ถวายเงินในการจัดสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ” โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนถังสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อบริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ข่าวอื่นๆ