30 กันยายน 2563

GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ด้วยวิสัยทัศน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจไบโอพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastics) เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากมาย และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกนี้ นอกจากจะช่วยลดการแพร่เชื้อแล้ว ยังช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการลงนาม พร้อมด้วยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน โดยภาคีเครือข่ายเหล่านี้ยินดีจะร่วมกันดำเนินการเพื่อผลักดันให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จากการบริการส่งอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า “ความร่วมมือในวันนี้ จะสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งผลิตจากพืชเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น และยังช่วยยกระดับภาคการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อย่างสมบูรณ์ ในส่วนของ GC เราจะช่วยพัฒนาและสนับสนุนเม็ด ไบโอพลาสติก การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการผลิตของที่ใช้สำหรับ Food Delivery รวมทั้งพัฒนาและรับรองมาตรฐาน GC Compostable Label หรือ ฉลากยืนยันวัตถุดิบ ที่บ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการนั้นๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastics) ที่ GC Group ผลิตหรือรับรอง โดยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น เพื่อความน่าเชื่อถือ”

ข่าวอื่นๆ