05 พฤศจิกายน 2563

GC ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy"

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมี การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย การนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านแนวคิด GC Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง Platform การบริหารจัดการพลาสติกแบบครบวงจร นอกจากนี้ CEO ยังได้แบ่งปันเรื่องราวของ GC ในการใช้ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือสังคมไทยในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

ข่าวอื่นๆ