17 มีนาคม 2560

PTTGC กับบทบาทการพัฒนาประเทศไทยในยุทธศาสตร์ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ ร่วมกับทุกภาคส่วนให้คนไทยและ

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน EEC Strategy: จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ

EEC Strategy: Thailand Competitive Transformation สร้างยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ EEC มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปพร้อมๆ กับส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยมีการขับเคลื่อนด้วย 4 มิติ ประกอบด้วย 1. ทรัพยากรบุคคล ต้องสร้างคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 2. การปฏิรูปการศึกษา ปรับแนวคิด แนวปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เครื่องจักร และนวัตกรรม 3. เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเป้าหมาย ต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม บ่มเพาะผู้ประกอบการ Start-Up Spring-Up จนถึง Step-Up สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และ 4. โครงสร้างพื้นฐาน รถไฟ อากาศยาน ถนน เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดการพัฒนาจาก Eastern Seaboard เดิมที่เริ่มมา 30 ปีมาแล้ว ที่เกิดการลงทุน 2 ล้านล้านบาท และหยุดการลงทุนมานับ 10 ปี เราจะต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมไปสู่ 5 อุตสาหกรรมใหม่ โดยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง PTTGC พร้อมลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ขนาดการลงทุน 80,000-100,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี เพื่อขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ โดยมี By-Product เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ไปสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า และการผลิตพลาสติกชนิดพิเศษ แข็งแกร่ง ทนทาน มีคุณภาพสูง โดย PTTGC ได้ไป Roadshow เชิญชวนนักลงทุน เจ้าของเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทย กลุ่ม ปตท.เล็งเห็นประโยชน์ เห็นความสำเร็จ และเชื่อมั่นในโครงการ EEC ว่าจะสามารถต่อยอดการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

นอกจากนี้คุณสุพัฒนพงษ์ ยังได้กล่าวอีกว่า “กลุ่ม ปตท. เราถามตัวเองมาตลอดด้วย 3 Why Why Thailand Why EEC Why 5 อุตสาหกรรม เราเชื่อมาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าเกิดได้ และเราต้องกล้าลงทุน กล้าพัฒนา อยากฝากภาครัฐ อยากให้ EEC เป็น Inclusive Growth เมื่อผู้ประกอบการได้ ชุมชนต้องได้ด้วย สุขภาพของชุมชนต้องดี เอาบทเรียนจากอดีตมาแก้ปัญหาในอนาคต อย่ารอให้รัฐบาลทำจนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ แต่เราต้องกล้าลงทุน นอกจากนี้ เราต้องส่งเสริมให้ประชาชนเติบโตไปพร้อมกันกับการเติบโตของ EEC และต้องเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมให้พร้อมที่สุด ซึ่ง กลุ่ม ปตท.เราพร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ”

ข่าวอื่นๆ