22 พฤษภาคม 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2558 รวมระยะเวลา 22 ปี จากคุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานกิตติมศักดิ์องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD: The Economy Movement to Sustainable Development Goals 2015 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ