03 สิงหาคม 2559

พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ เอส.พี.เพ็ทแพค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และท่านพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้เกียรติเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ คุณวิวรรธน์ ปณิธานศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และคุณสุพร ปณิธานศิริกุล กรรมการผู้จัดการ เอส.พี.เพ็ทแพค เป็นพยานในพิธี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี

จากนโยบายของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกมีความแข็งแกร่ง และสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV จึงเกิดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครั้งนี้ เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และต่างประเทศ โดยใช้เม็ดพลาสติกภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ InnoPlus จาก พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

ข่าวอื่นๆ