คลิกเพื่อขยาย
บริษัทย่อย
GCO บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด  
GCS บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด  
Glycol บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด www.gcglycol.com
PPCL บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด www.pttphenol.com
Solution Creation บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด  
GCL บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด www.gc-logistic.com
GCM บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด www.gcmgrp.com
GCP บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด www.gcpolyols.com
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) www.ggcplc.com
ENVICCO บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด  
GC-M PTA บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด  
TPRC บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด  
Vencorex Vencorex Holding www.vencorex.com
GCEC บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด  
GCME บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด www.gcme.co.th
GCTC บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด  
NPC S&E บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด www.npc-se.co.th
NPCSG บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด www.npc-se.co.th
TTT บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด www.thaitank.com
GCI GC International Corporation  
GCIA PTTGC Innovation America Corporation www.gcinnovationamerica.com
GC Inter PTTGC International Private Limited  
GCV บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด innovation.pttgcgroup.com/th/pttgcs-innovation
GCVA GC Ventures America Corporation  
PTTGC America Corporation PTTGC America Corporation pttgcbelmontcountyoh.com
PTTGC America LLC PTTGC America LLC pttgcbelmontcountyoh.com
PTTGC Netherlands PTTGC International (Netherlands) B.V.  
บริษัทร่วมค้า
EOM Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. www.emeryoleo.com
ESC Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. www.emeryoleo.com
HMC บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด www.hmcpolymers.com
NatureWorks NatureWorks LLC www.natureworksllc.com
PTTAC บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด www.pttac.com
PTTMCC บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด www.pttmcc.com
RGL Revolve Group Limited  
บริษัทร่วม
DYCT บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด  
EFT บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด  
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) www.gpscgroup.com
KGC บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด  
PTT Digital บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด www.pttdigital.com
PTTES บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด www.pttes.com
SPIG บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด sppetpack.com
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) www.vinythai.co.th
บริษัทอื่น
BSA บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด www.pttbsa.com
PRS RAYONG บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  
SPSE บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  
TPBIMS TPBI & Myanmar Star Company Limited