กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจีซี นำ 30 เชฟชุมชนจากทั่วประเทศ โชว์เมนูอาหารถิ่น “โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ดต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ร้านเชฟชุมชนทั่วประเทศ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้บริหารหน่วยงานร่วมดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชฟชุมพล แจ้งไพร มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเชฟชุมชน จำนวน 30 ชุมชนจากทั่วประเทศไทย นำเสนอผลงานเมนูเด็ดท้องถิ่น ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน พร้อมนำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้ส่งเสริมให้เชฟชุมชนมีความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยว เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) นอกจากนี้ยังได้เชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ร่วมปรุงเมนูอาหารถิ่นกับตัวแทนเชฟชุมชน และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติอาหารถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ณ ร้านอาหารเชฟชุมชนทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จัดทำโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทย อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยของชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมเป็น ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำระบบการพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด

โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เป็นการต่อยอดและนำโมเดลการพัฒนามาจากโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง ซึ่ง GC ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถให้กับเชฟชุมชนในจังหวัดระยอง มีการกระจายรายได้ และเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารแห่งใหม่ของชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดความยั่งยืนร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนด้วย ในปี 2561 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเกิดแนวคิดในการขยายผลการพัฒนาเชฟชุมชน และร้านอาหารเชฟชุมชนในทุกภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงเบตง ซึ่งนอกจากชุมชนเหล่านี้จะได้องค์ความรู้ในการประกอบอาหารไทยและธุรกิจร้านอาหารในชุมชนแล้ว ยังได้เครือข่ายชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนระหว่างกัน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การสร้างร้านอาหารเชฟชุมชน เป็นเสมือนการสร้างอุปทานให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในเรื่องการท่องเที่ยว เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เพราะในปัจจุบันความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งนี้ การอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยร้านอาหารเชฟชุมชนจะต้องมุ่งเน้นอัตลักษณ์และคุณภาพ ของอาหาร รวมถึงความสุขที่ทั้งนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนจะได้รับได้สองฝ่าย มีการสืบทอดสูตรเมนู อาหารถิ่นไปยังลูกหลานคนรุ่นหลัง เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีคุณค่า และสืบทอดต่อไปรุ่นต่อรุ่น ทั้งนี้ คาดหวังให้ร้านอาหารเชฟชุมชนพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวัตถุดิบท้องถิ่นระหว่างชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC ได้ให้การสนับสนุน โดยการนำนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโครงการ ส่งเสริมด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยได้จัดทำบรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ในคอลเลคชั่น Rethink #คิดก่อนเท ให้กับเชฟชุมชน เพื่อบรรจุอาหารสำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำกลับบ้าน ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดร้าน โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย สามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟโดยเปิดฝาอุ่นได้ถึง 120 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ BioPBS™ ซึ่งเหมาะกับการจัดกิจกรรมพิเศษ สามารถทิ้งไปพร้อมๆ กับขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร โดยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสมภายใน 180 วัน พร้อมกันนี้ยังได้สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการจัดทำชั้นวางจำหน่ายสินค้าของฝากให้กับชุมชน ซึ่งผลิตจากกล่องนมรีไซเคิล และจัดทำชุดแต่งกายเชฟชุมชนที่ผลิตจากเส้นใย ขวดพลาสติก (PET) รีไซเคิล รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกวิธี การคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการตอกย้ำและปลูกจิตสำนึกให้เชฟชุมชนมีแนวคิดการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าที่สุด”

สำหรับเชฟชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีเซเลบริตี้เชฟและจิตอาสาชื่อดัง ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน พร้อมพัฒนาเมนูเด็ดของท้องถิ่นที่รังสรรค์โดยเชฟชุมชน ให้มีมาตรฐานทั้งในด้านรสชาติ ภาพลักษณ์ คุณภาพ และความสะอาด ตลอดจนจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการพัฒนาเมนูอาหารถิ่นและเมนูอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยว (Amazing Thai Taste) นำโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย เชฟเดวิด ทอมป์สัน มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทยคนแรกของโลก มาดามนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เชฟหญิงไทยผู้สร้างร้านอาหารไทย บลู เอเลฟเฟ่นท์ อาจารย์วันดี ณ สงขลา อาจารย์แม่แห่งวงการอาหารไทย เชฟนิก วิพิทธิจักษ์ พิทยานนท์ นักออกแบบอาหารโด่งดังระดับโลก เชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ 30 เชฟชุมชนดังกล่าว ได้จัดตั้งร้านอาหารเชฟชุมชนและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่คงเอกลักษณ์และวิถีชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในต้นปี 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

รายชื่อเชฟชุมชน จำนวน 30 ชุมชนจากทั่วประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ภาคตะวันออก

 1. ชื่อชุมชน บ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงไก่กะลา
  ติดต่อ คุณวันดี ​ประกอบธรรม โทรศัพท์ 098-412-1712
 2. ชื่อชุมชน ไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี
  เมนูอาหารถิ่น ปลาส้มทอด
  ติดต่อ คุณสุกลภัทร ใจจรูญ โทรศัพท์ 085-393-8755
 3. ชื่อชุมชน บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
  เมนูอาหารถิ่น แกงส้มผักกระชับ
  ติดต่อ คุณสารภี ถวิล โทรศัพท์ 085-433-4651
 4. ชื่อชุมชน เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
  เมนูอาหารถิ่น แกงหมูระยอง
  ติดต่อ คุณมานิดา หยาดทอง โทรศัพท์ 061-837-9991
 5. ชื่อชุมชน เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
  เมนูอาหารถิ่น ข้าวระกำขยำปู
  ติดต่อ คุณนงลักษณ์ มณีรัตน์ โทรศัพท์ 061-837-9991

ภาคกลาง

 1. ชื่อชุมชน บ้านดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงไก่อารมณ์ดี
  ติดต่อ คุณแวว สว่างแจ้ง โทรศัพท์ 083-308-8144
 2. ชื่อชุมชน ศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงบวน
  ติดต่อ คุณแววดาว มุขด้วง โทรศัพท์ 086-395-4199
 3. ชื่อชุมชน ไทยพวนบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี
  เมนูอาหารถิ่น หลนปลาร้าไทยพวน
  ติดต่อ คุณสาธุพร สุคันธวิภัติ โทรศัพท์ 099-063-1546
 4. ชื่อชุมชน ถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงหัวโหนด
  ติดต่อ คุณชัชชัย นาคสุข โทรศัพท์ 099-246-9099
  ติดต่อ คุณดรุณี แก้วคต โทรศัพท์ 086-117-7464
 5. ชื่อชุมชน อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เมนูอาหารถิ่น ซี่โครงหมูอบสัปปะรด
  ติดต่อ คุณปรีดา พิมพ์สุวรรณ โทรศัพท์ 094-098-7636

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ชื่อชุมชน บ้านบุไทร จังหวัดนครราชสีมา
  เมนูอาหารถิ่น แหนมเห็ดนางฟ้า
  ติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ บุญไต่ตาม โทรศัพท์ 086-880-4419
 2. ชื่อชุมชน บ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
  เมนูอาหารถิ่น ผัดหมี่โคราช
  ติดต่อ คุณกฤษณา เสงี่ยมกลาง โทรศัพท์ 087-245-9800
 3. ชื่อชุมชน ไทญ้อบ้านโพน จังหวัดนครพนม
  เมนูอาหารถิ่น อั่วปลาดุก
  ติดต่อ คุณสุภวิทย์ พรรณวงศ์ โทรศัพท์ 064-145-5298
 4. ชื่อชุมชน บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  เมนูอาหารถิ่น กุ้งจ่อมทรงเครื่อง
  ติดต่อ คุณส้มเกลี้ยง สืบวัน โทรศัพท์ 091-829-5163
 5. ชื่อชุมชน บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
  เมนูอาหารถิ่น ปลาจุ่มหม้อไฟ
  ติดต่อ คุณปัทมนันท์ จันทำมา โทรศัพท์ 064-152-5882
 6. ชื่อชุมชน เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
  เมนูอาหารถิ่น แกงอ่อมอีสาน
  ติดต่อ คุณนุศรี วิชัยศร โทรศัพท์ 081-718 6904

ภาคเหนือ

 1. ชื่อชุมชน ในเวียง จังหวัดน่าน
  เมนูอาหารถิ่น หมูสามชั้นผัดถั่วเน่า
  ติดต่อ คุณชุติมา ณ น่าน โทรศัพท์ 084-046-6516
 2. ชื่อชุมชน บ่อสวก จังหวัดน่าน
  เมนูอาหารถิ่น ไก่ทอดมะแขว่น
  ติดต่อ คุณกฤติญาณี ปัญญา โทรศัพท์ 093-250-1651
 3. ชื่อชุมชน บ้านแพะหนองห้า จังหวัดลำพูน
  เมนูอาหารถิ่น แกงฮังเลลำไยชมพู
  ติดต่อ คุณสุมินตรา มลกันทาสวัสดิ์ โทรศัพท์ 085-146-2123
 4. ชื่อชุมชน พระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
  เมนูอาหารถิ่น น้ำพริกดำ
  ติดต่อ คุณอัปสรสวรรค์ เขียวขจีไพร โทรศัพท์ 064-469-6002
 5. ชื่อชุมชน บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
  เมนูอาหารถิ่น แจ่วหลิม
  ติดต่อ คุณปกรณ์ ศรีลารักษ์ โทรศัพท์ 093-636-5681
 6. ชื่อชุมชน ไทลื้อ จังหวัดพะเยา
  เมนูอาหารถิ่น แอ่งแถะ
  ติดต่อ คุณดรุณี สมฤทธิ์ โทรศัพท์ 088-267-5101
 7. ชื่อชุมชน บ้านคุกพัฒนา จังหวัดสุโขทัย
  เมนูอาหารถิ่น ต้มส้มกะทิปลาเกลือ
  ติดต่อ คุณทรรศวรรณ ลิสวน โทรศัพท์ 089-562-6230
 8. ชื่อชุมชน บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
  เมนูอาหารถิ่น ข้าวเปิ๊ป

ภาคใต้

 1. ชื่อชุมชน ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  เมนูอาหารถิ่น ผัดหมี่ฮกเกี้ยน
  ติดต่อ คุณวิภา ลิ่มทองนพคุณ โทรศัพท์ 081-893-5343
 2. ชื่อชุมชน บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต
  เมนูอาหารถิ่น แกงสมพรหม
  ติดต่อ คุณธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์ โทรศัพท์ 081–895-6864
 3. ชื่อชุมชน หนองเล จังหวัดกระบี่
  เมนูอาหารถิ่น น้ำชุบคลีเซ๊ะ
  ติดต่อ คุณประไพ มุขศรีประเสริฐ โทรศัพท์ 080-879-3752
 4. ชื่อชุมชน แหลมสัก จังหวัดกระบี่
  เมนูอาหารถิ่น ข้าวคลุกกะปิอันดามัน
  ติดต่อ คุณนิตยา อุ่นเมตตาจิต โทรศัพท์ 081-693-3387
 5. ชื่อชุมชน บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
  เมนูอาหารถิ่น เคยฉลู
  ติดต่อ คุณธิดารัตน์ ประกอบ โทรศัพท์ 087-293-0093
 6. ชื่อชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จังหวัดยะลา
  เมนูอาหารถิ่น ไก่เบตง
  ติดต่อ คุณสาริน แสงเกียรติวงศ์ โทรศัพท์ 084-718-5392