GC News

Focus on

Feature Stories

Driving

a Workplace Culture of Excellence

“บุคลากร” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร จีซี ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะเป็นแรงผลักดันภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง จีซี สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เติบโต ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพและสอดคล้องตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (GC SPIRIT 4 Core Behaviors) โดยส่งเสริมให้บุคลากรของ จีซี “กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า” “ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง รักการทำงานเป็นทีม” “ทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า” และ “มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน” นอกจากนี้บุคลากรของ จีซี ให้ความสำคัญสูงสุดและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยทั้งในทางธุรกิจและสังคม

Developing and Producing

Products & Solutions / Innovation

จีซี มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อีกมากมาย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ

จีซี ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ จีซี เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของ จีซี สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์

นวัตกรรม

Contributing to

A Sustainable Future

จีซี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานของทุกภาคส่วนในองค์กรครอบคลุม 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ จีซี สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของประเทศและสากล ปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร